Menu

Artworks and Projects

گنبد مینا - مجموعه چه دانستم - اسفند 96


دایره
برای دایره معنا ، مفهوم و تاویل های بسیار زیادی ذکر کرده اند
دایره فرمی است راز آمیز و نمادین...!

👈 هر چیز، هر پدیده، و هر تصویری در طبیعت می تواند برای انسان تبدیل به نماد شود. از مادی ترین و ملموس ترین چون سنگ و چوب و برگ و حیوانات گرفته تا دور از دسترس ترین مثل ماه و خورشید و چهار عنصر مثالی.


👈هر آنچه که اثر انسان بر زمین است؛ معماری، نقاشی، و به طور کلی آنچه که آنرا فرهنگ و تمدن می نامیم چیزی نیست جز طبیعت  ناب که توسط انسان وام گرفته شده و دوباره بازنمایی شده است. اینجا انسان درست به سان تبدیل کننده ( کاتالیزور) عمل میکند.

👈برای انسان اندیشمند( صاحب فکر) همه چیز از کلمه آغاز میشود.
پیدایش مفهوم مجرد و اختصاص دادن واژه ای مشخص برای نامیدن یک مفهوم, در عرفان یهودی، کابالا همه چیز و همهء جهان ها از کلمه خلق شد. (...وخدا کلمه بود...) خلق کلمه، خلق جهان است (word & world).


✋دایره یکی از مفهومی ترین نمادهای جهان محسوب میشود.
کاندینسکی مینویسد: " نقطه، زندگی است. تصویرِ اصلیِ بیان است. دایره ای است که به غایت کوچک شده است: خُرد ترین شکل زمان است" دایره شکلی است که دلالت بر بی زمانی دارد چرا که نه آغازی دارد و نه پایانی (زمان). بنابراین میتوانیم  مفهوم دایره به خصوص در معماری گونه ای دیگر بنگریم.  این مفهوم به مرور، معنای 💭حرکت، 💭چرخ، 💭راه،💭 گردونه،(چرخ زمان، گردونه زمان، 💭گردونه مهر یا 💭خور-شید، که خود به عنوان ابزار سنجش و اندازه گیری زمان در ساعت های خورشیدی به کار گرفته میشد) و 💭زمانِ سپری شونده، به خود گرفته است. .

✋ دایره نماد عهد و پیمان نیز هست، در ایران تبدیل به حلقهء ایزد مهر و یا حلقهء فره ایزدی در نماد فِرَوَهر شده و هم اکنون نیز در همهء فرهنگ ها کم و بیش نماد تعهد، مرحلهء گذر، و نشان مهر است. کلاً فضای درون دایره فضایی مقدس، جادویی و محافظت شده است و ......

ارادتمند
سعید نقاشیان

 

نام اثر: گنبد مینا
از آثار نمایشگاه : چه دانستم/اسفند۹۶/آرت سنتر
۲۰۰×۲۰۰سانتی متر/ آکریلیک روی بوم
استفاده از قلم شمسا در قالب فرم .

 

 

 


Date Of Creation : 9/21/2020 12:00:00 AM

Category : Calligraphy


Shere